En orgie i höjda skatter……

Så har nu sossarnas vårbudget baxats igenom då oppositionen kapitulerat genom Decemberöverenskommelsens svek mot väljarna. Detta ger en rad skattehöjningar och nedan kommer listan. Den är lång, men visar på ett skrämmande sätt hur Sverige nu åter dras in i skattehöjarträsket med ökade bidrag och mindre vilja att arbeta. image Den som inte tror dessa höjningar har en negativ effekt på BNP, tillväxt och därmed förmågan att skapa nya jobb, har inte begripit hur skatter påverkar samhället. Någon ska ju faktiskt betala dessa skatter. Du, jag och din arbetsgivare. Simple as that…

Så läs denna lista och fundera över hur det lät i valrörelsen från S, MP och V…för inte redovisade de alla dessa skatter som möjliga att höja…

1. Sänkt ROT-avdrag
Det ska med andra ord endast gå att utnyttja hela avdraget om man är en höginkomsttagare.
2. Höjd skatt med ca 1 700 kr för alla med inkomst över ca 36 000 kr/mån genom lägre brytpunkt för statlig inkomstskatt
Detta innebär att det inte lönar sig lika mycket att ta ett välbetalt arbete eller studera vidare för att få ett högre avlönat arbete.
3. Återinförande av den särskilda löneskatten för personer över 65 år som arbetar, den så kallade Silverskatten
Istället för att premiera de som arbetar efter 65 år ska de beskattas extra mycket.
4. Höjd skatt på bensin med 44 öre/l (=55 öre/l inkl. moms)
Med motiveringen att oljan är billig idag. Blir oljan dyrare kommer priset inte att sänkas.
5. Höjd skatt på kapitalplaceringar
Det blir dyrare att spara pengar.
6. Höjd skatt på diesel med 48 öre/l
Samma anledning som #4.
7. Höjda arbetsgivaravgifter för unga
Istället för att hjälpa ungdomar in i yrkeslivet gör man det lika dyrt att anställa en ungdom som en yrkeserfaren person.
8. Halverat RUT-avdrag för personer under 65 år
Det spelar ingen roll om man är en låginkomsttagare. RUT-avdraget halveras för alla, och påverkar inte någon höginkomsttagare.
image
9. Höjd effektskatt på kärnkraft
Tvingar kärnkraftverk att stänga ner och leder till en import av kolkraft från Tyskland eller naturgas från Ryssland när behovet överstiger efterfrågan.
10. Slopat avdrag för läx-RUT
Ett av de bästa inkörsportarna för ungdomar försvinner – i kombination med höjd arbetsgivaravgift. Barn vars föräldrar inte har det så gott ställt har inte längre råd att ge sitt barn hjälp. Höginkomsttagare påverkas inte.
11. Höjd miljöskatt på naturgrus
Naturgrusanvändningen behöver minskas. Denna skatt kan göra viss nytta.
12. Höjd skatt på bekämpningsmedel
Symbolhandling för att få in pengar från bönder som måste använda bekämpningsmedel. Kommer försvåra deras överlevnad.
13. Höjd skatt för inkomster över 50 000 kr/mån
Samma som #2.
14. Sänkt och slopat avdrag för pensionssparande (sänkt avdrag infördes vid årsskiftet)
Att spara blir mindre lönsamt, uppmuntrar konsumtion eller andra sparformer som kan vara mer riskabla.
15. Avskaffad nedsättning av krogmoms
Restaurangnäringen sysselsätter stora mängder ungdomar, att avskaffa momsnedsättningen minskar deras lönsamhet och villighet att anställa fler.
16. Höjd skatt för banker
Det är aldrig banken som står för de avgifter som åläggs dem. Dessa kostnader slår alltid på kunden.
17. Höjd skatt för småföretagare (3.12)
Försvårar ytterligare för små företagare att nå lönsamhet och expandera.
18. Avskaffad avdragsrätt för gåvor till välgörenhet
Välgörenhetsorganisationer som lever på donationer får mindre pengar att använda till sitt syfte vilket kan leda till neddragningar och mindre hjälp till utsatta.
19. Avskaffad avdragsrätt för förvaltningsavgifter
Detta leder till att man i mindre mån väljer förvaltade sparformer eftersom det medger en större kostnad – dvs dyrare att spara och investera.
20. Införande av skatt för vägslitage
Förutom ordinarie skatt, försäkring och bensinskatt åläggs trafikanter med en extra skatt för att använda vägarna.
21. Höjd koldioxidskatt
Leder till dyrare för bilister och industrin. Även detta en våt filt över produktivitet och anställningsvillighet.
22. Högre skatt på bränsle som förbrukas i flyg eller fartyg
Dessa avgifter kommer endast brukare stå för genom dyrare biljetter o.d.
23. Klimatskatt på inrikesflyg / Skatt på flygresor
Som #22.
24. Högre skatt på vissa uppvärmningsbränslen
Inom industri och viss näringsverksamhet betyder även detta längre intäkter och minskad vilja till expansion och anställningar.
25. Högre skatt på vissa biodrivmedel
Även de som kör relativt miljövänligt får betala extra, både privatpersoner och näringsverksamhet.
26. Höjd skatt på avfallsdeponi
Att driva en ÅVC blir dyrare och återvinningen mer svårhanterlig när det blir dyrare att ha en avfallsdepå.
27. Skatt på handelsgödsel
Förutom bekämpningsmedel blir gödsel dyrare. Att vara lantbrukare är sällan lukrativt, och detta försvårar läget ytterligare.
28. Skatt på avfallsförbränning
Samma som #26.
29. Höjda fordonsskatter (infördes vid årsskiftet för vissa bilar, lätta bussar och lätta lastbilar)
Samma som #4, #6, #20 och #25.
30. Höjd skatt på öl och vin med 9 % (infördes vid årsskiftet)
Det finns ingen debatt om att alkoholkonsumtionen är för hög och behövs begränsas. Detta är endast en skatt för att bekosta vallöften.
31. Höjd skatt på sprit med 1 % (infördes vid årsskiftet)
Som #30.
32. Höjd skatt på cigaretter med 6 % (infördes vid årsskiftet)
En skatt som däremot kan göra viss nytta då de skadliga effekterna av rökning även påverkar omgivningen.
33. Skatt införs på viss privatinförsel av cigaretter
Som #31
34. Höjd skatt på snus med 12 % (infördes vid årssiftet)
Endast för att få in extra skattepengar då snus inte har samma skadliga effekter som cigaretter.
35. Slopad gruppregistrering till mervärdesskatt
Att underlätta blir istället dyrare.
36. Särskild skatt för finansiering av större infrastrukturprojekt
Dessa projekt är redan oerhört dyra och skulle istället gynnas av lägre skatter för effektivare arbete.
37. Införande av energiskatt på större solcellsanläggningar
I samband med kärnkraftsskatten ger detta motstridiga signaler. Man vill inte ha kärnkraft eller underlätta för förnybart.
38. Skatt på finansiella tjänster
Även detta en skatt som endast slår på konsumenten då kostnaderna skickas till kund.
39. Högre moms på biobiljetter
Biljetter som kostar närmare 150kr/st är inte ovanligt. Att gå på bio med sina barn blir svårare för familjer med begränsad ekonomi. Ett biobesök är inte längre ett billigt nöje som alla har råd med. Detta främjar illegal nedladdning.
40. Avskaffat schablonavdrag för musiker
Majoriteten av musikerna är inte välbeställda utan arbetar när de får bokningar. Detta är en grupp som sällan helt kan leva på sin musik.
41. Kemikalieskatt på elektronikvaror
Kan leda till bättre nyttjande av miljövänligare råvaror i produktionen – i Sverige. Gör dessa varor dyrare och mindre konkurrensvänliga.

Då vallöften inte gäller, eller bryts på löpande band, kan vi tyvärr inte heller vara säkra på vad som händer med följande förslag:

– Fastighetsskatt för småhus
– Återinförd arvsskatt
– Återinförd förmögenhetsskatt
– Helt avskaffat RUT-avdrag
– Helt avskaffat ROT-avdrag
– Höjd bolagsskatt
– Höjd fastighetsskatt på vattenkraft

(Källa: politikdelen.com)

Glöm alltså inte bort följande. För varje krona ett företag betalar i skatt, minskas utrymmet att anställa. Konsekvensen kan bli nedläggning, flytt utomlands eller helt enkelt en stagnation.

Att vi har en regering som inte begriper detta gör mig oerhört pessimistisk över hur vi som land ska få den tillväxt vi behöver. Regeringen verkar vara mer intresserad av återställande av A-kassan till 80-85% (hur det nu ska skapa jobb) än att skapa bra förutsättningar för företagen att utvecklas.

Med doft av galenskap //Öberg