Kommunens upphandling av mat vs. kommunal kontroll av produktion

I måndagens Enköpings-Posten går det att läsa en artikel om två jordbrukare i Enköping som lagt ett medborgarförslag till Enköpings Kommunfullmäktige. Förslaget går ut på att kommunens upphandling om matinköp ska följa Miljöstyrningsrådets baskrav. Detta baskrav går i korthet ut på att kommunen ska välja att köpa in mat som producerats enligt svensk lagstiftning. Jordbrukarna menar att de måste producera mat enlig svensk lagstiftning och kommunen har anställda miljöinspektörer som följer upp deras verksamhet. Men när kommunen själv ska upphandla sina matinköp för skola och omsorg ställer, enligt jordbrukarna, kommunen inte samma krav på leverantörerna som de ställer på de lokala jordbrukarna. Kommunen kan med andra ord köpa in kött som producerats i direkt strid mot svensk lagstiftning där t.ex. djurhållning och medicinering sker på ett i svenska ögon felaktigt sätt.

Samhällsbyggnadsnämnden i Enköpings kommun har utrett detta (i samråd med andra berörda nämnder) och tjänstemännen rekommenderar politikerna att avslå medborgarförslaget. Som huvudargument hänvisar nämnden till ett beslut från 2012 där kommunen beslutat avvakta en rättslig prövning av Miljöstyrningsrådets baskrav. Saken är dock den att det inte pågår någon rättslig prövning och EU har även underlättat möjligheten för kommuner att ställa större krav på miljö- och djurskydd i sina upphandlingar. Dock är lagen om offentlig upphandling tydlig och strikt. I upphandlingar ställs tuffa krav men det betyder inte att man kan ställa vilka krav som helst. Kommuner och landsting måste följa upphandlingslagstiftningen som bland annat innebär att krav kan ställas på miljö, djurskydd och sociala förhållanden. Men man kan inte ställa krav på ett visst ursprung på en vara. Varken nu eller med de nya upphandlingsdirektiven. Det gör att man inte kan kräva att varan ska vara närproducerad eller producerad i något utpekat land, t.ex. Sverige eller Brasilien. Detta kan Enköping inte bortse ifrån.

Jag är dock benägen att hålla med till viss del i jordbrukarnas resonemang. Det kan uppfattas som dubbelmoral att ha höga krav på matproduktion på hemmaplan, men andra krav då inköp görs till kommunen. Enköpings kommun bör ta stor hänsyn till att maten de köper från andra länder produceras i enlighet med svensk lagstiftning. Gör kommunen det idag?

Självfallet vill jag som skattebetalare att kommunen hanterar medborgarnas pengar på ett ansvarsfullt sätt, inkluderat matinköp. Dock ska detta kombineras med klokhet och enligt LOU. Att ha priset som tyngsta argument i en upphandling är inte alltid det bästa. ”Man får vad man betalar för”, är en känd term och självfallet gäller det även maten. Om Enköping vill leva upp till sina miljömål där man bl.a. säger ”Kommunen har ett särskilt ansvar för att miljöfrågorna uppmärksammas i den egna verksamheten”, är det dags att kliva ned från läktaren och aktivt agera för ett sundare miljötänk gällande maten som kommunen serverar sina brukare.

Med doft av matos //Ö